פרטים נוספים

תנאים כלליים
באתר מפורטים הטבות, הנחות ומבצעים בבתי עסק אשר רלוונטיים לחברי המועדון. ההנחה אינה תקפה באתרי סחר באינטרנט, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש. ההנחה ניתנת אך ורק בסניפים המפורטים באתר ובעדכוני המועדון. האתר איננו משמש כאתר סחר, אלא כאתר אינפורמטיבי בלבד. אין כפל מבצעים והנחות בכל בתי העסק המפורסמים באתר, אם ובמידה שלא פורסם אחרת במפורש. ההנחות ניתנות לחבר המועדון במרבית המקרים באופן אוטומטי, במעמד חיוב החשבון, אלא אם צוין אחרת. אחוז ההנחה, וכן עצם קיום ההסדר, יכולים להשתנות ו/או להתבטל או להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ההנחות ניתנות על תשלומים שקליים בלבד, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש.
המועדון אינו ממליץ, אינו מכוון, אינו מציע לחברים לרכוש ואינו נושא באחריות לטיב ו/או איכות המוצר או השירות. תוכן הפרסומים באתר, וכן חובת הגילוי הנאות וקיום הוראות הדין, הינם באחריות הבלעדית של בתי העסק המפרסמים – ומטרת האתר בעניין זה היא להביא את האינפורמציה בפני חברי המועדון.

הודעה בעניין פעילות המועדון והגבלת אחריותו
מועדון "נכון" הוא מועדון הטבות אשר מפעילה חברת מועדון הטבות לעובדי וגמלאי שירות המדינה בע"מ (להלן: "החברה"), שהינה חברה בע"מ שהוקמה בשנת 2005 על ידי ההסתדרות החדשה, במטרה, בין היתר, לנהל מועדוני צרכנות, שחבריהם יהיו חברי הסתדרות עובדי המדינה, לרבות גמלאים, אשר מטרתם תהיה יצירת הטבות ייחודיות, תנאים מועדפים והנחות בבתי מסחר לחברי הסתדרות עובדי המדינה – הכל בהתאם להחלטות הנהלת החברה.
פעילות המועדון:פעילות המועדון כוללת, בין היתר, התקשרות עם בתי עסק במסגרת הסדר הנחה לחברי המועדון (במעמד הקניה או במעמד חיוב החשבון), התקשרות עם ספקים במבצעי מכירה בהנחות לחברי המועדון ופעילויות נוספות בתחום הצרכנות והרווחה.
המועדון פועל לרווחת החברים במטרה להשיג עבורם הטבות, הנחות ומבצעים, ברם אינו נושא באחריות לטיב המוצר, האיכות או השירות. האחריות לכל סוג שירות, מוצר ו/או פעילות היא על הספקים המציעים בלבד, ואין למועדון ו/או לכל גוף אשר לחבריו ניתנה הזכות להצטרף כחברים למועדון, כל אחריות ישירה ו/או עקיפה לטיב השירות, המוצר או הפעילות. כל רכישה של מוצר ו/או שירות של חבר המועדון במסגרת הסכם הנחות ו/או הטבות ו/או מבצעים הקשורים למועדון, הינה באחריותו הבלעדית של חבר המועדון והספק עימו התקשר חבר המועדון בעסקה, ואין לראות במועדון בגדר ממליץ ו/או מציע.
הנהלת החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, רשאית לקבוע הטבות שונות לחברי מועדון בהתאם לגוף אליו משתייך חבר המועדון ו/או בהתאם לכל פרמטר אחר אותו תקבע החברה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון, כולה או חלקה, בכל עת.